previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2020-10-08

 

Individualios mokinio pažangos, pasiekimų ir pastangų vertinimo ir įsivertinimo sistemos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencinė tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Naudojimosi mokinių drabužių ir asmeninių daiktų laikymo spintelėmis taisyklių aprašas

Mokytojų skatinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarka

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių projektinių darbų ir referatų organizavimo tvarkos aprašas

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Pedagogų etikos kodeksas

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, sąlygų aprašas

Maitinimo organizavimo Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių, vykstančių į išvyką, kelionę, ekskursiją saugos ir sveikatos instruktažo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas

Mokyklinių autobusų kelionių maršrutai ir tvarkaraščiai

Mokinių, vežamų mokykliniais autobusais, sąrašai

Gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės

Gimnazijos bibliotekos vartotojų naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas