previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Karjera – tai darbas, kurį malonu dirbti,

o sėkminga karjera – tai galimybė panaudoti

savo gebėjimus ir džiaugtis rezultatais.

 

Per pastaruosius porą dešimtmečių pasaulis patyrė daug pokyčių: politinių, ekonominių, demografinių ir kt. Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje. Jam būtinos karjeros kompetencijos (nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais). Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą.

Remiantis išsamia Lietuvos ir užsienio autorių darbų analizę, karjera apibrėžiama taip:

Karjera – įviairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Svarbu suprasti, kad karjera yra daugiau nei apmokamų darbų visuma. Tai taip pat yra ir savarankiškas rengimasis veiklai ir savirealizacija, atliekant įvairius socialinius vaidmenis. Šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. Profesija paprasčiausiai yra kontekstas, kuriame rutuliojasi individo karjera.

Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme. Būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Šiuo laikotrapiu labai svarbūs pagalbininkai mokiniams yra dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, švietimo pagalbos bei ugdymo karjerai koordinatoriai ir konsultantai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti ugdyti karjeros kompetencijas, padėsiančias atsakingai pasirinkti studijų kryptį ar profesinę veiklą, planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Mokiniai, planuodami savo karjerą turėtų nuosekliai išdėstyti savo profesinės veiklos tikslus, numatyti būtinus išteklius ir aplinkybes. Šiuo atveju mokiniams pagelbėtų „Karjeros planas“ .

 

Literatūros sąrašas

1. „Ugdymas karjerai“ mokytojo knyga, skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų pedagogams, dirbantiems pagal ugdymo karjerai programą, bei visiems, siekiantiems padėti mokiniams įgyti šiuolaikiniame darbo pasaulyje aktualių karjeros kompetencijų.

Parsisiųsti pdf

2. Metodinė medžiaga „Karjeros planavimas“

Metai: 2008

Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centras

Ši knyga bus naudinga pirmą kartą ieškantiems darbo ir tiems, kurie šiuo metu turi darbą, tačiau ieško ar ketina ieškotis darbo ateityje. Atsižvelgiant į tai, kad visi, kurie ieškosi darbo, turi skirtingą patirtį šioje srityje, mokomojoje knygoje „Karjeros planavimas“ pasirinkite tas temas, kurios Jums yra reikalingos. Jūs galite pasinaudoti pateiktais CV ar motyvacijos laiško pavyzdžiais, darbo paieškos būdais bei darbo paieškos internete nuorodomis, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu klausimais, mūsų rekomenduojamu darbo paieškos dienoraščiu, atlikti verslumo nustatymo testą, susipažinti su savo verslo kūrimu ar kita Jums aktualia informacija.

Parsisiųsti pdf

3. Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo kelią

Metai: 2008

Neringa Miniotienė

Šiame pratybų skyriuje pateikta įvairių užduočių ir truputis informacijos pamąstymui.Suprantama, kad ši informacija nėra jums visiškai nauja, todėl teoriniams dalykams daug dėmesio neskiriame. Trūkstamas žinias greitai rasite įvairiausiuose šaltiniuose – knygose ar žinynuose, spaudoje, renginiuose, internete. Naudodamiesi pratybomis, Jūs galėsite savarankiškai įvertinti savo patirtį, ją išanalizuoti įvairiais aspektais ir susikurti realų savo paties portretą.

Parsisiųsti pdf

4. Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas, I-III tomai

Metai: 2008

Vytauto Didžiojo universitetas, Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis

„Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas“ sudarytas iš 3 tomų. Leidiniuose pateikta profesinio informavimo ir konsultavimo vykdytojų gebėjimų tobulinimo mokymo programos, metodikos, rekomendacijos, standartai, studijos, pareiginės instrukcijos. Medžiaga, skirta teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms. I tome pateikta: profesinio informavimo konsultanto darbo knyga, informacija mokytojams, profesijos mokytojams ir PIT vertintojų darbo knyga. II tome pateikta: profesijos konsultanto darbo knyga. III tomą sudaro: profesinio informavimo ir konsultavimo specialistų bei PIT vertintojų mokymų programos.

Parsisiųsti pdf

5. Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos

Metai: 2012

Ugdymo plėtotės centras

Šiandien kiekvienam žmogui labai svarbu surasti savo pašaukimą ir suvokti, kad informacija nuolatos kinta, o profesijos pasirinkimas gali būti svarbiausias gyvenime priimtas sprendimas. Teisingai pasirinkta profesija įprasmina žmogaus gyvenimą. Dirbdamas mėgstamą darbą jis jaučia vidinį pasitenkinimą, toks darbas yra naudingas visuomenei. Mokiniai, kurie šiandien mokosi mokykloje, turės dirbti ne šiandienos, o rytojaus darbo pasaulyje.

Sėkmingas profesijos pasirinkimas yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių žmonių (tėvų, mokytojų) rūpestis. Svarbus tampa nuolatinis mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas, padedantis formuoti motyvuotus gyvenimo bei praktinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus. Kiekvieno mokytojo misija, nepriklausomai nuo to, kokio dalyko jis moko, yra padėti mokiniams įgyti darbinės veiklos gebėjimų, pažinti mokslo, darbo ir verslo pasaulį, pasirengti gyventi nuolat kintančiame pasaulyje.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama 9–12 klasių mokinių darbinės veiklos gebėjimų ugdymui ir darbo pasaulio pažinimui reikalinga medžiaga bei jos taikymo ugdymo procese galimybės ir gairės.

Parsisiųsti pdf

6. Naujoviškumo ir kūrybiškumo galimybės profesijos konsultanto veikloje

Metai: 2010

Edita Brasienė, Laima Kareivienė, Inga Kavaliauskienė, Janina Kuncienė.

Profesinio informavimo specialistams skirtas praktinis vadovas, kuriame aprašyta Švietimo mainų paramos fondo organizuojamo Kokybės konkurso profesinio informavimo nominacijos laureatų profesinė patirtis. Šiam leidiniui medžiagą rengė institucijos, kurios 2009 m. Kokybės konkurse atrinktos kaip kokybiškiausiai vykdžiusios profesinio informavimo veiklą.

Parsisiųsti pdf

7. PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso PIT nominacijos nugalėtojų ir laureatų patirtis

Metai: 2012

Švietimo mainų paramos fondas

Naujausias elektroninis leidinys, kuriame 2011 m. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso PIT nominacijos nugalėtojai ir laureatai dalijasi savo gerąja patirtimi integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis, taip pat pateikiamos praktinės veiklose naudotos priemonės.

Parsisiųsti pdf

8. PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui

Metai: 2010

Švietimo mainų paramos fondas

Leidinyje pateikiama profesinio informavimo specialistų 2008 m. Švietimo mainų paramos fondo rengto Kokybės konkurso laureatų patirtis. Pateikiami naudojami darbo metodai, pristatomi projektai, psichologinio įvertinimo pagrindu parengtos priemonės, kurias galima naudoti savo veikloje pasirinktinai, bet kartu leidinio struktūra leidžia apibendrintai pažvelgti, kaip galima planuoti ir atlikti veiklą skirtingo dydžio skirtinguose regionuose esančiose ugdymo institucijose.

Informacija pateikiama laikantis tokios struktūros: pirmiausia pateikiamas atskiro PIT veiklos aprašymas ar strateginis veiklos planas, po jo seka svarbiausių tame PIT naudojamų priemonių, metodų, požiūrių išdėstymas.

Parsisiųsti pdf

9. Profesinio orientavimo paslaugos socialinės atskirties ir rizikos grupėms

Metai: 2011

Jūratė Nalivaikienė, Renata Katinaitė, Daiva Klusienė, Kira Solovjovienė

Leidinį sudaro penkios dalys. Įvadiniame straipsnyje aprašomi profesinio orientavimo paslaugų teikimo socialinės atskirties ir rizikos grupėms ypatumai, pagrindžiant juos Kokybės konkurso laimėtojų praktine patirtimi. Tolesnėse trijose dalyse (skyriuose) pristatomos šios institucijos: Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyrius ir Trakų rajono savivaldybės švietimo centras, aprašoma, kokias veiklas šios institucijos vykdo socialinės atskirties ir rizikos grupėms, kokie veiklų tikslai, kokios šių veiklų tikslinės grupės, kokie metodai, priemonės naudojami, pateikiamas veiklų pagrindimas ir, kur tinkama, – rezultatai. Penktą leidinio dalį sudaro priedai, kuriuose skaitytojas ras metodinių priemonių, pristatymų, atmintinių ir kitos praktinės pagalbos darbui su socialinės atskirties ir rizikos grupėmis.

Parsisiųsti pdf

10. Inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai

Metai: 2007

Švietimo mainų paramos fondas

Profesijos konsultantai vis dažniau savo darbe naudoja netradicinius konsultavimo metodus. Tradiciniai metodai yra gerai žinomi ir išbandyti, o nauji – suteikia galimybę eksperimentuoti, atrasti naujų, efektyvesnių konsultavimo bei problemų sprendimo būdų. Šiame leidinyje yra pristatyti du inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai: kūno terapija ir istorijų pasakojimo taikymas profesiniame konsultavime. Išsamūs metodų aprašymai suteikia galimybę ne tik sužinoti apie naujus konsultavimo būdus, bet ir juos išbandyti praktiškai individualių ar grupinių konsultacijų metu.

Parsisiųsti pdf

11. Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose

Metai: 2010

Švietimo mainų paramos fondas

Šis leidinys skirtas profesinio orientavimo specialistams, planuojantiems savarankiškai teikti paraiškas ar būti partneriais tarptautiniuose projektuose. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose atveria puikias galimybes Lietuvos profesinio orientavimo specialistams susipažinti su užsienio šalyse naudojamomis naujomis metodikomis, mokymo programomis ir sistemomis, leidžia keistis patirtimi su užsienio kolegomis, užmegzti naudingus bendradarbiavimo ryšius, o užsienio šalyse sukurtas naujoviškas priemones pritaikyti savo darbe.

Parsisiųsti pdf

12. Profesinio konsultavimo metodai ir technikos, I ir II dalys

Metai: 2008

Švietimo mainų paramos fondas

„Euroguidance“ projektas Rumunijoje, kartu su ekspertų grupe, parengė populiariausių Rumunijoje profesinio konsultavimo metodų ir technikų rinkinį, kurio pagrindinis tikslas – pristatyti pagrindines profesinio konsultavimo priemones bei gerąją Rumunijos profesinio konsultavimo patirtį. Šiame rinkinyje galima rasti net 44 metodų ir technikų aprašymus, kuriuose nurodomos metodo ištakos, pavyzdžiai, taikymo galimybės įvairioms tikslinėms grupėms, metodo privalumai ir trūkumai. (2 tomai)

Parsisiųsti pdf

13. „Ugdymo organizavimo 9-12 klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos“

Metai: 2012

Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo organizavimo 9–12 (I-IV gimnazijų) klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos (toliau – Modelio metodinės rekomendacijos) padės atskleisti ugdymo turinio organizavimo platesnes galimybes 9–10 ir 11–12 klasėse, taip pat paskatins mokyklas keistis, kurti ir ieškoti savito kelio, didinant mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes.

Modelio metodines rekomendacijas sudaro keturios dalys:

I. Švietimo dokumentų analizė.

II. Ugdymo organizavimo modelio tobulinimas.

III. Užsienio šalių patirties apžvalga ir apibendrinimas.

IV. Projekto mokyklų patirtis. Ugdymo organizavimo pavyzdžiai.

Parsisiųsti pdf

14. Verslumo gebėjimų ugdymas 9-10 klasėse metodinės rekomendacijos

Metai: 2012

Ugdymo plėtotės centras

Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant projektą MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS. II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI. Šių metodinių rekomendacijų paskirtis – padėti ekonomikos mokytojams integruoti ir or ganizuoti verslumo ugdymo procesą dirbant pagal 2008 m. rugpjūčio 26 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintą Ekonomikos ir verslumo bendrąją programą. Metodinėje medžiagoje skelbiamas metodinės literatūros, papildomos literatūros bei nuorodų į naudingas interneto svetaines sąrašas, kuris pagelbės mokytojui ruoštis pamokoms bei organizuoti ugdymo procesą.

Parsisiųsti pdf

15. Verslumo gebėjimų ugdymas 11-12 klasėse metodinės rekomendacijos

Metai: 2012

Ugdymo plėtotės centras

Verslumo ugdymo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus jiems kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui, kad jie sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis.

Kokiomis priemonėmis galima ugdyti verslumo savybes? Kokios pedagoginės priemonės yra efektyvios? Šios metodinės rekomendacijos padės suprasti, kad verslumas gali būti ugdomas per visus mokomuosius dalykus. Verslumo ugdymas pamokose priklauso nuo norų, žinių, gebėjimų.

Parsisiųsti pdf

16. Aš renkuosi profesiją

 

Metai: 2007

Ieva Mizgeraitė (Euroguidance Lietuva) Virginija Vyšniauskienė (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba)

Šioje knygelėje tau patars, kaip valdyti savokarjeros laivą, kaip pasirinkti tinkamą kryptį, kaip nustatytisavo laivo kursą.

Parsisiųsti pdf

17. Susipažink, įvertink, važiuok 

Metai:2010

Švietimo mainų paramos fondas 

Jei jauti žinių troškulį, sieki įgyti patirties ir nori patobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje, šis leidinys skirtas tau. Jis supažindins su temomis, kurios aktualios vykstant į kitą šalį studijuoti, atlikti praktiką, stažuotis, dirbti ar būti savanoriu. Leidinyje rasi keturiolika atskirų skyrių. Pateikta informacija padės nepasimesti ruošiantis išvykti, būnant kitoje šalyje ar sugrįžus.

Parsisiųsti pdf

18. Jūs darbdavio akimis

A.Smailys, Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos psichologas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir Euroguidance Lietuva.

Jei jūs ieškote darbo ir norite susirasti darbdavį, kuris tiks kaip tik jums, verta žinoti, kaipgi tie darbdaviai mąsto, ieškodami naujų darbuotojų ir rinkdamiesi juos. Tai žinoti yra svarbu, nes neužtenka surasti tinkamąjums darbą ir darbdavį, reikia su juo dar susitarti, kad jus priimtų. O žmonės susitaria tada, kai reikiamai vienas kitą supranta. Taigi kaip suprasti darbdavio elgesį, mąstymą, nuotaikas ir sprendimus bei jų priežastis? Šitai žinant bus aiškiau ir tai, kaip jums elgtis ir bendrauti su darbdaviu, kad jis jus reikiamai suprastų.

Kaip, samdydamas naujus darbuotojus, savo veiklą organizuoja darbdavys? Kokius klausimus ir kodėl jis užduoda? Kodėl užduoda ir tokių klausimų, kurie kartais ieškančiajam darbo gali pasirodyti kvaili ar net nepadorūs, liečiantys lyg ir tik asmeninę žmogaus gyvenimo sritį? Kodėl darbdavys delsia pasakyti savo sprendimą? Ką jis daro, kandidatui išėjus iš kabineto? Kaip darbdavys vertina jau priimtus darbuotojus ir kaip tikrina savo sprendimus? Žinodami atsakymus į šiuos klausimus kandidatas savo ruožtu gali labiau padėti sau ir darbdaviui sėkmingai susitarti dėl būsimo darbo.

Parsisiųsti pdf